Header
Nav Left
Gailearaí
BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right


Comhar Naíonraí na Gaeltachta


Céard a dhéanann CNNG?
Fís
Cúlra?
Cad is naíonra ann?
Cad is seirbhís cúram leanaí ann?
Seirbhísí
Saibhreas is sealbhú na Gaeilge
Buntáiste an dátheangachais
Gníomhaíochta is acmhainní
Ról an tuismitheora
Polasaithe agus Nósanna Imeachta CNNG

Céard a dhéanann CNNG?

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí sin.

Fís 

Deis a thabhairt do gach páiste sa Ghaeltacht  freastal ar sheirbhís luathoideachais nó cúram leanaí den scoth trí mheán na Gaeilge. 

Cúlra?

Bhunaigh Údarás na Gaeltachta an chuideachta, Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. (CNNG) in 2004, chun bainistiú agus riar a dhéanamh ar infreastruchtúr luathoideachais na naíonraí agus na seirbhísí cúram leanaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht. Tá lár-oifig CNNG lonnaithe ar an gCeathrú Rua i gContae na Gaillimhe. Tá fo-oifigí ag CNNG i Maigh Eo, i nDún na nGall agus i bPort Láirge, a dhéanann freastal ar sheirbhís luathoideachais na Gaeltachta ina iomláine. 

An Coiste Stiúrtha

Feidhmíonn Comhar Naíonraí na Gaeltachta faoi scáth Coiste Stiúrtha le hionadaithe tofa ó na réigiúin Ghaeltachta éagsúla chomh maith le hionadaithe ainmnithe. Seo iad na Stiúrthóirí reatha:

Peadar Ó Maoláin - (Cathaoirleach)
Seán Ó Cuireáin - (Réigiún an Tuaiscirt)
Siubhán Nic Grianna - (Údarás na Gaeltachta)
Orlaith Ruiséal - (Réigiún an Deiscirt)
Seosaimh Ó Laoi - (Comhalta Boird Údarás na Gaeltachta)
Micheál Ó Máille - (Ainmnithe ag an gCoiste Stiúrtha)
Mali Uí Chlochartaigh - (Réigiún an Iarthair)

Foireann Chomhar Naíonraí na Gaeltachta

Tá Bainisteoir, Cuntasóir, Oifigeach Cúnta agus Riarthóir lonnaithe in oifigí Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua i gContae na Gaillimhe, chomh maith le hOifigeach Forbartha na Gaillimhe agus na Mí. Tá triúr Oifigeach Forbartha eile lonnaithe sna ceantair Ghaeltachta eile.

Bainisteoir: Mairéad Mac Con Iomaire
Cuntasóir: Ray Mac Pháidín
Riarthóir: Maryanne Uí Chualáin
Oifigeach Cúnta: Caroline Ní Chualáin

Oifigigh Forbartha

   
Joanne  Bríd Ní Mhaoildhia Pattie Stundún Suzanne Nic Géidí
Joanne 
Ní Chriodáin
Réigiún an Deiscirt
085-2888637
breege@cnng.ie
Bríd Ní Mhaoildhia
Gaillimh agus
An Mhí
091-595337
bridm@cnng.ie
Pattie Stundún
Maigh Eo
094-9543934
pattie@cnng.ie
Suzanne Nic Géidí
Réigiún an Tuaiscirt
074 9560296
suzanne@cnng.ie
       
 
     


Cad is naíonra ann? 

Is áis luathoideachais é an naíonra a chuireann forbairt fhisiceach, intleachtúil, mhothúchánach, chruthaitheach agus shóisialta an pháiste chun cinn. Déantar é seo trí mheán an spraoi agus na Gaeilge i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil, spreagúil, fáilteach, sonasach agus tacúil. Tagann páistí le chéile sa naíonra, faoi chúram Stiúrthóra, cúig lá sa tseachtain ar feadh trí huaire a’ chloig gach lá. 

Cad is seirbhís cúram leanaí ann? 

Is áis í seo a chuireann seirbhís cúraim iomlán ar fáil do pháistí ó 3 mhí d’aois suas go 14 bliana d’aois lena n-áirítear seirbhís lánaimseartha, seirbhís pháirtaimseartha, seirbhís réamhscoile agus cúram iarscoile. Go hiondúil bíonn na seirbhísí ar fad ag feidhmiú in aon ionad amháin. Tugann muid tacaíocht do ghrúpaí cosúil le grúpaí spraoi agus grúpaí tuismitheoirí agus páistí chomh maith.

Seirbhísí

Seo leanas liosta de na seirbhísí a chuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta ar fáil. Má ta breis eolais uait maidir leis na seirbhísí seo, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag an leathanach teagmhála.

1. Seirbhís Luathoideachais/Cúram Leanaí ar ardchaighdeán a chur ar fáil 
2. Seirbhís thacaíochta a chur ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí, coistí agus fostaithe na seirbhísí 
3. Grúpscéim Árachais
4. Síolta, Aistear & an Clár Oibre Loinnir
5. Lámhleabhar Polasaithe agus Nósanna Imeachta 
6. Lámhleabhar Foirmeacha 
7. Cúrsaí/laethanta inseirbhíse
8. Cúrsaí éigeantach don réimse m.sh. Cosaint Leanaí, Garchabhair, Sábháilteacht Tine
9. Fostaíocht a chur ar fáil sna seirbhísí Gaeltachta 
10. Ionad Bréagán i ngach Réigiún
11. Seirbhís traenála ar an talamh 
12. Deontais a tharraingt síos do na seirbhísí
13. Scéim 'Nasc Leis an mBunscoil'
14. Scéim Pleanála Teanga 'Borradh'
15. Lámhleabhair Tuismitheoirí

Ar Ais go dtí an Barr

Saibhriú is sealbhú na Gaeilge 

Feidhmíonn seirbhísí CNNG ar fad trí mheán na Gaeilge. Labhraítear Gaeilge i gcónaí - leis na páistí, le tuismitheoirí agus i measc na n-oibrithe. Úsáidtear an Clár Oibre Loinnir chomh maith le Síolta agus Aistear agus an scéim pleanála teanga Borradh le forbairt iomlán a dhéanamh ar na páistí, forbairt teanga san áireamh. Tá clár oibre na seirbhísí leagtha amach chun freastal go cuí ar riachtanais teanga na bpáistí maidir le saibhriú agus sealbhú na Gaeilge agus chun úsáid nádúrtha na Gaeilge a chothú agus a bhuanú i measc na bpáistí. Cuirtear béim láidir ar chanúint an cheantair ina bhfuil an tseirbhís lonnaithe.

Buntáiste an dátheangachais 

Léiríonn taighde idirnáisiúnta go gcabhraíonn an dátheangachas le cumas intleachta agus feasachta an duine. Tá níos mó deiseanna fostaíochta ar fáil do dhaoine atá dátheangach. Méadaíonn an dátheangachas féinmheas agus féinmhuinín an pháiste. De thairbhe an dátheangachais, beidh sé níos éasca ag do pháiste tuilleadh teangacha a fhoghlaim amach anseo. Nuair a bhíonn dhá theanga ar a thoil ag duine, bíonn fáil ag an duine sin ar oidhreacht, litríocht agus ceol na dteangacha sin ón taobh istigh.

Gníomhaíochtaí agus acmhainní

Bíonn gníomhaíochtaí ar nós drámaíocht, puipéadóireacht, ceardaíocht, aclaíocht, ceol, amhráin, rannta, scéalaíocht, damhsa agus cuid mhaith eile ar siúl sna seirbhísí le
neamhspleáchas, féinmhuinín, misneach agus mórtas cine is ceantair a chothú sa pháiste óg. Ar na hacmhainní a bhfuil fáil orthu, tá trealamh oideachasúil (sa tseirbhís féin agus ó Ionad Bréagán CNNG), lámhleabhair éagsúla (Loinnir, Polasaithe & Nósanna Imeachta,  Borradh, Síolta agus Aistear), cúrsaí cáilíochta i gcúram leanaí, cúrsaí inseirbhíse, oiliúint, grúpscéim árachais, cruinnithe tacaíochta agus nuachtlitir rialta.

Ról an tuismitheora

Tá tionchar mór ag an tuismitheoir ar dhearcadh an pháiste i leith na Gaeilge. Tá sé tábhachtach go dtuigeann an páiste nach amháin go bhfuil an tuismitheoir báúil don teanga ach gur mhaith leo go labhródh an páiste í. Tabharfaidh na seirbhísí gach tacaíocht agus cúnamh do thuismitheoirí atá ag iarraidh a bpáiste a thógáil le Gaeilge. Nuair a roghnaíonn tuismitheoir a bpáiste a chur chuig seirbhís de chuid CNNG  tá siad ag tabhairt an deis don pháiste a gcuid Gaeilge a shaibhriú agus a shealbhú i dtimpeallacht nádúrtha trí mheán an spraoi, na scéalaíochta, na cainte, na geáitsíochta agus na hamhránaíochta.

Polasaithe agus  Nósanna Imeachta CNNG

Tá Polasaithe agus Nósanna Imeachta cuimsitheach i bhfeidhm i seirbhísí CNNG.  Clúdaíonn siad seo gach réimse a bhaineann le luathoideachas, cúram, sláinte, sábháilteacht agus leas an pháiste.  Is féidir cóip de na Polasaithe agus Nósanna Imeachta seo a fháil ar iasacht ón tseirbhís.

Ar ais go dtí an Barr